خوراک ماهی قزل آلا اکسترود
نام محصول قیمت (ریال)
SFT000 استعلام
SFT00 استعلام
SFT0 استعلام
SFT1 استعلام
SFT2 ۹۲۸,۰۰۰
SFT3 ۹۲۸,۰۰۰
FFT1 ۵۷۸,۰۰۰
FFT2 ۵۷۸,۰۰۰
GFT1 ۵۱۵,۰۰۰
GFT2 ۵۱۳,۰۰۰
GFT3 ۵۱۳,۰۰۰
GFT4 ۵۱۳,۰۰۰
BFT استعلام
خوراک ماهی قزل آلا پلت
نام محصول قیمت (ریال)
SFT000 ۹۱۸,۰۰۰
SFT00 ۹۱۸,۰۰۰
SFT0 ۹۱۸,۰۰۰
SFT1 ۹۱۸,۰۰۰
SFT2 ۹۱۸,۰۰۰
SFT3 ۹۱۸,۰۰۰
FFT1 ۵۶۸,۰۰۰
FFT2 ۵۶۸,۰۰۰
GFT1 ۵۰۵,۰۰۰
GFT2 ۵۰۳,۰۰۰
GFT3 ۵۰۳,۰۰۰
GFT4 ۵۰۳,۰۰۰
BFT استعلام
خوراک ماهی کپور اکسترود
نام محصول قیمت (ریال)
SFC0 استعلام
SFC1 استعلام
SFC2 ۴۵۰,۰۰۰
FFC1 ۳۸۹,۰۰۰
FFC2 ۳۸۹,۰۰۰
GFC1 ۳۳۹,۰۰۰
GFC2 ۳۳۹,۰۰۰
GFC3 ۳۳۹,۰۰۰
GFC4 ۳۳۹,۰۰۰
BFC استعلام
خوراک ماهی کپور پلت
نام محصول قیمت (ریال)
SFC0 ۴۴۰,۰۰۰
SFC1 ۴۴۰,۰۰۰
SFC2 ۴۴۰,۰۰۰
FFC1 ۳۷۹,۰۰۰
FFC2 ۳۷۹,۰۰۰
GFC1 ۳۲۹,۰۰۰
GFC2 ۳۲۹,۰۰۰
GFC3 ۳۲۹,۰۰۰
GFC4 ۳۲۹,۰۰۰
BFC استعلام
خوراک ماهی خاویاری اکسترود
نام محصول قیمت (ریال)
SFS3 ۹۵۰,۰۰۰
FFS1 ۷۷۰,۰۰۰
FFS2 ۷۷۰,۰۰۰
GFS1 ۶۳۰,۰۰۰
GFS2 ۶۲۸,۰۰۰
GFS3 ۶۲۸,۰۰۰
GFS4 ۶۲۸,۰۰۰
BFS استعلام قیمت
خوراک ماهی سیبس اکسترود
نام محصول قیمت (ریال)
SFSB1 ۶۵۰,۰۰۰
SFSB2 ۶۵۰,۰۰۰
SFSB3 ۶۵۰,۰۰۰
FFSB ۶۱۰,۰۰۰
GFSB1 ۵۸۵,۰۰۰
GFSB2 ۵۸۰,۰۰۰
GFSB3 ۵۸۰,۰۰۰
GFSB4 ۵۸۰,۰۰۰
BFSB ۵۸۰,۰۰۰
خوراک میگو پلت
نام محصول قیمت (ریال)
4001 ۵۸۰,۰۰۰
4001 ویژه ۶۳۷,۰۰۰
4002 ۵۷۲,۰۰۰
4002 ویژه ۶۳۴,۰۰۰
4003 ۵۷۰,۰۰۰
4003 ویژه ۶۳۱,۰۰۰
4004 ۵۱۰,۰۰۰
4004 ویژه ۵۸۰,۰۰۰
4005 ۵۱۰,۰۰۰
4005 ویژه ۵۸۰,۰۰۰
4006 ۴۸۵,۰۰۰
4006 ویژه ۵۵۱,۰۰۰